BLOG SOSYAL MEDYA

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

 
Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Çay Çiftlik Limited Şirketi (“Çay Çiftlik” veya “Şirket”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.
 
I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir? Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz? Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Çay Çiftlik tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir: Çay Çiftlik’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi; Çay Çiftlik’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması; Çay Çiftlik’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi; Çay Çiftlik’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması; Çay Çiftlik’in ya da grup şirketlerinin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması; Çay Çiftlik Topluluğunun ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması. Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.cayciftlik.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “Çay Çiftlik Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.
 
III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz? Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Çay Çiftlik tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir: Çay Çiftlik’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi; Çay Çiftlik’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması; Çay Çiftlik insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi; Çay Çiftlik insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması; Çay Çiftlik ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması; Çay Çiftlik’in ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması. Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, www.cayciftlik.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “Çay Çiftlik Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.
 
IV. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir? Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.cayciftlik.com.tr internet adresi üzerinden iletebilirsiniz. Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

472 kez görüntülendi.
Yorum yaz
geri
ÜRÜNLER Kaliteli ve lezzetli Çay Çiftlik ürünleri, titiz kontrollerden geçer. Geleneksel damak zevkimize uygun olarak el ve hava değmeden en hijyenik koşullarda üretilir.

×